Toplam 9 sonuçtan 1 ile 9 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Niçin Ehli Sünnet?

 1. #1
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  742

  Niçin Ehli Sünnet?

  Dün bu sütunlarda eski İstanbul Müftüsü, eski Diyanet İşleri Başkanı dersiâmdan merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in "Büyük İslâm İlmihali"nin "Mukaddime" bölümünü okudunuz. Köşeme taşıdığım bu metin biz Ehl-i Sünnet Müslümanları için metod bakımından son derece önemlidir. Önce niçin Ehl-i Sünnet Müslümanları dedim, onu arz edeyim:

  Sevgili Peygamberimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem) mucizevî bir şekilde, Ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını haber vermiştir. İslâm dünyasının en büyük kısmı Ehl-i Sünnet ve Cemaat adı verilen topluluktur. Bendeniz, diğer Müslüman kardeşlerimi üzmemek şartı ile, mensubu bulunduğum bu topluluğa hitap ediyorum. Şia, Haricî, Fazlurrahmanî, Vehhabî ve daha nice grupla aramızda maalesef usûl, anlayış, metod bakımından derin ihtilaflar vardır. Bu ihtilafları bendeniz çıkartmadım. Önümde acı bir gerçek duruyor... Bunu kabul etmek, gerçekçi olmak zorundayım.

  Bir Şiî, Şiîliğin hak, Ehl-i Sünnet'in bozuk olduğuna inanır...

  Bir Vehhabî, İbn Teymiye'yi ve Muhammed İbn Abdilvehhab'ı imamân (iki imam) olarak kabul eder, yolunun hak olduğuna inanır, Ehl-i Sünnet'in bir kısmını müşrik kabul eder.

  Fazlurrahmancılık mezhebine veya fırkasına bağlı olanlar, klasik ve geleneksel Müslümanları hatâlı görür, Kur'ân'daki ve Sünnet'teki nice farzın, haramın, emir, yasak ve tavsiyenin tarihsel olduğunu, bunların bu devirde geçerli olmadığını iddia eder.

  Haricîler, dünyada doğru Müslüman kalmadı, bir biz kaldık diye hayıflanır.

  Velhasıl, Ehl-i Sünnet'in dışındaki her mezhep, her fırka kendi yolunun doğru olduğunu, kendi anladığı ve anlattığı İslâm'ın hak olduğunu iddia ile Ehl-i Sünnet'in yanlış olduğunu iddia eder.

  Bendeniz ise bir Sünnî Müslüman olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolunun anlayışının doğru ve hak olduğunu, ötekilerde ise az veya çok bid'atler bulunduğunu iddia ederim.

  İhtilaflı ve tartışmalı bir konu olan, Cemalüddin Afganî konusunu ele alalım. Bu zat Afganistanlı değildir, İran'ın Esedâbad şehrine mensuptur... Sünnî değil, Şiîdir... Taqiyye yaparak kendisini Afgan ve Sünnî gibi göstermiştir... Kendisi öyle sıradan bir Mason değil, çok azılı bir masondur... Son derece şüphe verici karışık, bulanık, bulaşık işler yapmıştır... Kahire'de ikamet ettiği zaman niçin Yahudi mahallesinde oturmuştur?.. İngiliz ajanı Blunt ile Sultan Abdülhamid'i tahtından indirmek için niçin işbirliği yapmıştır?.. Onun müridlerinden biri niçin İran şahını öldürmüştür... Babîlik ve Bahaîlik ile olan alakaları nelerdir?.. Afganî'nin içyüzünü anlamak isteyenler, "Ehl-i Sünnet'i MÜDAFAA ve Bid'atleri TENKİD - Makaleler incelemeler" adındaki kitabın "On maddede özetle Cemaleddin Efganî gerçeği" (s. 339-348) başlıklı bölümünü okumalıdır. (Bedir yayınevi, tel: 0 212/519 36 18)

  Kendi anlayışına göre, bir Kur'ân tefsiri yazmış bir zat, Afganî'yi tenkit edenler için "Onun taharet bezi olamazlar" şeklinde talihsiz bir cümle sarf etmiştir. Böyle bir cümle bir ilim adamına yakışır mı? Afganî gerçekten bir İslâm büyüğü, bir İslâm önderi ise ilmî, dinî, tarihî delil ve gerekçelerini ortaya dökerek meseleyi aydınlığa çıkartsın. Onu tenkit edenlere "Taharet bezi olamazlar" demekle neyi isbat edebilir?

  Muhterem Müslümanlara, haddim olmayarak, ilmî tartışmalarda ciddî ve seviyeli olmalarını tavsiye ediyorum.

  Şimdi bazıları soracaklar: Afganî'nin Şiî olması, İranlı olması suç mudur? Değildir ve zaten bendeniz böyle bir şey söylememişimdir. Suç olan nedir biliyor musunuz? Bu zatın kendisini İranlı olduğu halde Afgan, Şiî olduğu halde Sünnî tanıtmasıdır. Taqiyye yapıyormuş... Buna hakkı var mıdır. Sünnîler Müslüman değil mi? Onun, Müslüman kardeşlerini aldatmaya, kandırmaya, onlara yalan söylemeye hakkı var mı?

  19'uncu asırda Afganî ve iki müridi, ictihad konusunda birtakım fikirler, görüşler, tezler ortaya attılar. Onlara göre Müslümanlar Kur'ân'dan ve Sünnet'ten kendi kafalarına ve re'ylerine göre hüküm çıkarabilirdi. Ehl-i Sünnet, bu hususta ilim, ehliyet, icazet şartını getirir. Evet, alim ve fakih olanlar Kur'ân'dan ve Sünnet'ten hüküm çıkartabilir ama bunu yapabilmek için yeterli ehliyetleri olması lazımdır. Cahil olanlar, yetersiz olanlar bunu yapamaz. Yaparlarsa Ümmet için kaos ve anarşi çıkar. Zamanımızda olduğu gibi...

  Ehliyeti olmayanların ictihada yeltenmesi büyük bir kendini bilmezlik, büyük bir küstahlıktır. Merhum Mehmed Akif'in Safahat'ında müctehid taslaklarını hicv eden harika bir manzume bulunmaktadır.

  İşte son devrin büyük din alimi, büyük ve gerçek müftüsü, gerçek fakihi, başta büyük Kur'ân tefsiri ve Hukuk-i İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye adlı derin ve mufassal eseri ve diğer faydalı kitapları ile İslâm'a ve Ümmet'e büyük hizmetler etmiş olan Ömer Nasuhî Bilmen hazretleri, metnini dün köşeme nakl ettiğim "Mukaddime"sinde Müslümanları metod bakımından uyarıyor:

  Dört hak fıkıh mezhebi vardır diyor.

  Bundan başka hak mezhep yoktur diyor.

  Her Müslüman bunlardan birine bağlı olarak İslâm'ı hayata uygulamalı, ibadetlerini bunların ahkam-ı fıkhiyesine göre yapmalıdır diyor.

  Ehliyeti, ilmi, salahiyeti olmadığı halde kendi heva, re'y ve hevesleri ile Kur'ân'dan ve Sünnet'ten hüküm çıkarmaya yeltenenler yanlış yoldadır diyor.

  Bazı reformcu, yenilikçi, değişimci İlahiyatçılar Afganî'yi, müridi Abduh'u, onun müridi Reşid Rıza'yı Ehl-i Sünnet Müslümanları için kurtarıcı ve örnek önderler olarak gösteriyor, mezhepsizliği, telfik-i mezahibi teşvik ediyor. Bendeniz de Sünnî bir Müslüman olarak onları tenkit ediyorum.

  Müslümanlar Muhammed İbn Abdilvehhab'ın, Afganî'nin, Abduh'un, Reşid Rıza'nın, Fazlurrahman'ın ve benzerlerinin peşinden giderek değil; Şeyhülislâm Mustafa Sabri'nin, Muhammed Zahid el-Kevserî'nin, Yusuf İsmail en Nebhanî'nin, Ahmed zeynî Dahlan'ın ve benzeri Sünnî ulemanın ve fukahanın peşinden giderek, dini onlar gibi anlayıp algılayarak, onların metodlarını benimseyerek kurtulabilirler.

  Bu konular tartışılacaksa, "Taharet bezi" edebiyatı yapılmamalı, seviye düşürülmemelidir.

  Ehl-i Sünnet, cadde-i kübrâdır.

  Ehl-i Sünnet, sevâd-ı a'zamdır.

  Ehl-i Sünnet, İslâm'ın doğru ve hak yorumudur.

  Ehl-i Sünnetin metodu doğrudur.

  "İşlerin hayırlısı orta olandır" buyurulmuştur. Ehl-i Sünnet İslâm'ın orta, mutedil şeklidir.

  Ehl-i Sünnet, Kur'ân'a ve Sünnet'e uygundur.

  Ehl-i Sünnette aşırılık yoktur.

  Ehl-i Sünnette kopukluk yoktur.

  Ehl-i Sünnet Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı kiramın, Tâbîin'in, Selef-i Sâlihin'in, her asırda gelip geçmiş ulemanın, sulehânın, evliyaullahın yoludur.

  Atalarımız Osmanlılar yüz yıllar boyunca Ehl-i Sünnet bayrağını dalgalandırmış, üç kıt'ada i'lâ-i kelimetullah yapmıştır.

  Ehl-i Sünnete saldıranlar hatâ etmektedir.

  Ehl-i Sünnete göre tabakat-ı fukaha vardır, ilmî ehliyeti olmayanlar Kitab'tan ve Sünnet'ten hüküm çıkartamaz.

  Ehl-i Sünnet İslâmî birlik, hiyerarşi, disiplin demektir.

  Bu gerçekleri Müslüman kardeşlerime saygı ile arz ederim. Bana saldıran din kardeşlerim için bile Allah'tan rahmet dilerim.

  M.Şevket EYGİ-Milli Gazete 27/04/2009

 2. #2
  Moderator
  Üyelik Tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  3,085

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  Allah razı olsun kardeşim ..

 3. #3
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  163

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?  M. Şevket Ezginin her zaman ki gibi tutarsız, fikir yönünden zayıf,
  bilimsellikten uzak, bilimsel açıdan yanlışlarla dolu bir yazısı...

  Zaten kendisinin dini bir eğitimi olmamasına rağmen ,dini konulara bu
  kadar detayına inerek yazmaya çalışması,yetersizlik nedeniyle aşırı
  abartmalara girmesi ,yanlışlarının önemli nedenlerindendir...

 4. #4
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  576

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  selim kardes...
  sanirim adi gecen yazar sizin ISLAMI ANLAMAK makalenizi okumus ve öyle yapmis !
  hani, biyoloji, fizik, anatomi incelememizi tavsiye buyurmussunuz ya, o acidan !

 5. #5
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  163

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  Alıntı Gölge Nickli Üyeden Alıntı
  selim kardes...
  sanirim adi gecen yazar sizin ISLAMI ANLAMAK makalenizi okumus ve öyle yapmis !
  hani, biyoloji, fizik, anatomi incelememizi tavsiye buyurmussunuz ya, o acidan !
  Sizin biyoloji,fizik ve anatomiden, ne anlayabildiğiniz belli oldu...!!!!!!!

 6. #6
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  576

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  niye hep böyle yapiliyor bitürlü anlayamiyorum...
  (bilincli olarak) yanlis yönlendirici konulari acanlar, konu amacina ulasamadiginda hemen kisilere satasiyor...!

 7. #7
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Apr 2009
  Mesajlar
  163

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  Alıntı Gölge Nickli Üyeden Alıntı
  niye hep böyle yapiliyor bitürlü anlayamiyorum...
  (bilincli olarak) yanlis yönlendirici konulari acanlar, konu amacina ulasamadiginda hemen kisilere satasiyor...!

  Yani sizin kişilere dataşma atrıcalığınız var,sadece siz kişiler sataşabilirsiniz,ancak sataştığınız kişinin size cevap vermesi yanlış....
  Anlaşıldı...

  Benim İSLAMI ANLAMAK yazımı okumuşsunuz ,NEDEN ELEŞTİMİYORSUNUZ..??
  Sonra burada gelip laf atıyorsunuz.

  İslamı anlamak BAŞLIKLI YAZIMI ELEŞTİRMENİZİ BEKLİYORUM.......
  tABİİ KENDİ BAŞLIĞI ALTINDA,BURADA DEĞİL.....

  Siz bunu yaparsanız,ben de size sataştığım için özür dilemeye hazırım....!!!!!

 8. #8
  Senior Member
  Üyelik Tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  186

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  mse nin ehli sünnet ile ilgili yazisi mükemmel, bazi itiraz edenlerin ehli sünnet disi olma ihtimali yüksek... ha, olamazlarmi, olabilirler... ancak bakis acilarinida nereden oldugunu belirterek yapmalilar , kacak güresmemeliler diye düsünüyorum...

 9. #9
  Moderator
  Üyelik Tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  3,085

  Ynt: Niçin Ehli Sünnet?

  selim kardeşim sataşma mekanı değil burası islami forum ...
  sizinki gerçekten tartışmanın dışında artık
  laf sokuşturmaya çalışıyorsunuz
  biri laf atsada ağzına tıksam diye bekliyorsunuz ...

  yapmayın lütfen ...
  adabında göre ne tartışılacaksa tartışılır ama adabı bu, böyle değil ...

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Benzer Konular

 1. Bid'at ve bidat ehli olanlar
  Konuyu Açan: freef, Forum: Hadis ve Sünnet.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08-12-2008, 01:42 AM
 2. Niçin Uyuyoruz?
  Konuyu Açan: turab, Forum: Sağlıklı Yasam .
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05-01-2008, 07:01 AM
 3. Bir zamanlar Ehli Sünnetin Şerefli bayrağını
  Konuyu Açan: dutkmd, Forum: Islam Büyükleri.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02-15-2008, 02:33 PM
 4. Ölüm, ama Niçin?
  Konuyu Açan: dutkmd, Forum: Tartışma ve ilmi sohbet köşesi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12-17-2007, 02:54 PM
 5. İmam-ı Eşari (bozuk yoldan ehli sünnet itikadına)
  Konuyu Açan: salih, Forum: Islam Büyükleri.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09-05-2007, 07:32 PM

Yetkileriniz

 • Konu açma yetkiniz yok.
 • Cevap yazma yetkiniz yok.
 • Eklenti yükleme yetkiniz yok.
 • Mesajınızı değiştirme yetkiniz yok.
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311